Terms and Conditions

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 – Definities Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer Artikel 3 – Toepasselijkheid Artikel 4 – Het aanbod Artikel 5- De overeenkomst Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht Artikel 7 – De prijs Artikel 8 – Conformiteit en garantie Artikel 9 – Levering en uitvoering Artikel 10 – Betaling Artikel 11 – Klachtenregeling Artikel 12 – Geschillen Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 •  Dag: kalenderdag;
 •  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 •  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 •  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer Vertigo Coasting B.V.; Aziesingel 9, 3404 EK IJsselstein; E-mailadres: info@caseclosed.nl KvK-nummer 80374999 Btw-identificatienummer: NL861652721B01   Artikel 3 – Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand
en bestellingen tussen ondernemer en consument. • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Artikel 4 – Het aanbod
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. • Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen; • de eventuele kosten van verzending; • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; . de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand
worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; . de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie. Artikel 5 – De overeenkomst
 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. • ledere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht GEPERSONALISEERDE / SPECIAAL VOOR U GEDRUKTE PRODUCTEN Ons Retourbeleid We willen dat u tevreden bent met uw bestelling en we zijn dan ook vastberaden om te zorgen dat onze producten blije klanten opleveren. Omdat alle producten bij Vertigo Coasting handgemaakt worden, kan er altijd sprake zijn van een menselijke fout. In de meeste gevallen zal onze afdeling kwaliteitscontrole de gebreken identificeren en zorgen dat het product helemaal in orde is, nog voor dit naar u wordt verzonden. In het zeldzame geval dat er echter iets mis is met uw bestelling, horen we dit graag meteen van u. Hieronder leest u hoe u dit het beste aan kunt pakken: Als een product gebreken vertoont, kunt u dit binnen 14 dagen naar ons terugsturen. Neem contact op met onze klantenservice via e-mail en vermeld hierbij uw naam en het bestelnummer. Een medewerker van onze klantenservice zal u helpen bij het doorlopen van de retourprocedure. Deze procedure gaat vaak sneller wanneer u een afbeelding van het foutieve product (evenals een heldere omschrijving van het probleem) via e-mail naar ons klantenserviceteam stuurt.
 • In veel gevallen komen we direct na het ontvangen van de claim in actie, om het probleem op te lossen. • Als de fout via e-mail of telefoon niet kan worden geverifieerd, wordt u mogelijk gevraagd het item te retourneren voor nadere inspectie. • Wanneer dit het geval is, wordt het artikel na ontvangst beoordeeld, waarna er een beslissing wordt genomen. • Neem a.u.b. altijd eerst contact op met een medewerker, alvorens u de producten terugstuurt naar Vertigo Coasting.
We wijzen u graag op de algemene voorwaarden, die u heeft geaccepteerd bij het plaatsen van de bestelling. U vindt deze voorwaarden op onze website en in de bevestigings-e-mail van uw bestelling. We handelen in overeenstemming met de volgende voorschriften:
 • Niet defecte producten: Wij accepteren geen retourzendingen van goederen die geen gebreken vertonen, omdat de producten speciaal
voor u op bestelling zijn gepersonaliseerd. • Defecte producten: Voordat defecte en foutieve producten geretourneerd kunnen worden, moet u eerst contact opnemen met een medewerker van onze klantenservice. Hiervoor kunt u ons e-mailadres gebruiken. Nadat de procedure schriftelijk is besproken, kunt u het product terugsturen naar Vertigo Coasting. We accepteren alleen geretourneerde goederen die aangetekend worden verzonden. De retourkosten vallen in eerste instantie voor rekening van de koper. Wanneer we het product gecontroleerd hebben en het inderdaad foutief blijkt, krijgt u dit bedrag van ons terug. Alleen wanneer wij het product in ongebruikte staat ontvangen, kunnen we het probleem oplossen. NB: We kunnen helaas geen reparaties uitvoeren, wanneer het producten betreft die niet meer in originele staat verkeren of al gebruikt zijn. In het geval van een klein defect, kunnen we een alternatieve oplossing aanbieden. Ons Restitutiebeleid Voordat u uw bestelling ontvangt – We weten dat niet alles altijd volgens plan verloopt. Daarom wachten we altijd 30 minuten, nadat u uw bestelling heeft geplaatst, voordat we beginnen aan de productie. Binnen deze 30 minuten kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen om uw order aan te passen of te wijzigen. Heeft u vragen over de bestelling of twijfels over het ontwerp? Neem dan contact op met ons vriendelijke klantenserviceteam. Een medewerker helpt u graag bij het beantwoorden van uw vragen en kan de volledige terugbetaling voor u regelen. Na ontvangst van uw bestelling – We willen dat u tevreden bent met uw producten en hopen dan ook dat u contact met ons opneemt wanneer dit niet het geval is. We waarderen uw feedback. Omdat al onze items op bestelling worden gepersonaliseerd, kunnen wij deze niet doorverkopen. Dit betekent dat er bepaalde zaken zijn die u grondig moet controleren, voordat u uw bestelling plaatst.
 • Controleer de maten/afmetingen – Op elke pagina staan de maatdetails van het product duidelijk aangegeven (bij kledingstukken wordt
zelfs een volledige maattabel getoond). Zorg ervoor dat u de juiste afmetingen kiest en meet indien nodig uw eigen maten op. Neem bij vragen gerust contact met ons op, zodat we u kunnen helpen bij het kiezen van de juiste maat of afmetingen. • Bekijk de preview – Bij bestelling via onze website, kunt u een preview bekijken van uw product(en). Het betreft hier alleen een voorbeeld dat een globaal idee geeft van hoe uw item eruit komt te zien. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice. Vanwege de gepersonaliseerde aard van de producten die u bestelt bij Vertigo Coasting, is elk product uniek en wordt elke bestelling afzonderlijk beoordeeld. Omdat uw tevredenheid van groot belang is voor ons, zullen we altijd onze uiterste best doen om een goede oplossing te vinden wanneer u problemen ervaart.
 • Neem bij problemen of kwesties binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling contact met ons op via ons e-mailadres; vermeld hierbij uw bestelnummer, een korte omschrijving van het probleem en voeg foto’s toe van het defecte product. Ons toegewijde team neemt binnen gemiddeld 12 uur contact met u op. Volgens de Europese wetgeving kunnen de producten niet worden geretourneerd, omdat ze naar uw wens zijn gemaakt of door u zijn gepersonaliseerd. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, op zoek gaan naar andere oplossingen.
Artikel 7 – De prijs . Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. Artikel 8 – Conformiteit en Garantie
 • De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan
de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. • De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. • De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn
met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. Artikel 9 – Levering en uitvoering
 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. • Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. • In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Artikel 10 – Betaling
 • Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. • In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Artikel 11 – Klachtenregeling
 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure. • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door een onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). • Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. Artikel 12 – Geschillen
 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. • Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.